Finančná správa 2023

Jednou z našich hodnôt je aj transparentnosť a zúčtovateľnosť. Preto prinášame správu o hospodárení nášho cirkevného spoločenstva za rok 2023.

Sme nesmierne vďační všetkým dobrovoľným darcom. V prvom rade ďakujeme našim najvernejším a najštedrejším a pravidelným darcom, domácim nášho spoločenstva. Bez vašich darov by sme nevedeli pokryť všetky výdavky a naše pôsobenie by bolo obmedzenejšie. Vďaka za vašu vieru a vernosť.

Ďakujeme aj príležitostným darcom, návštevníkom a našim priaznivcom.

V neposlednom rade ďakujeme nášmu materskému zboru, CityChurch Bratislava. Bez vašej dlhoročnej vernej finančnej a duchovnej podpory by sme tu dnes neboli.

Za vedenie zboru,

Tomi a Aďka Štrboví.

Ako sa nám finančne darilo počas roka 2023?

PRÍJMY

Dary na účet
0

Prevažnú časť našich príjmov tvoria dobrovoľné dary v bezhotovostnej forme pripísané priamo na náš účet.

Zbierky v hotovosti
0

Dobrovoľné dary v hotovosti zo zbierok počas verejných stretnutí.

Víkendovka
0

Platby a dary účastníkov víkendovky 2023 v Častej.

Preplatky na energiách
0

Preplatky na plyne a elektrine po vyúčtovaní roka 2022.

PRÍJMY SPOLU
0

VÝDAJE

Nájom
0

Suma za nájom priestorov v centre Pezinka.

Energie
0

Suma platieb za energie (plyn, elektrika, voda).

Údržba budovy
0

Upratovanie, čistiace prostriedky, bežný chod budovy a najnutnejšie opravy.

Víkendovka
0

Komplet výdavky spojené s organizáciou víkendovky 2023 v Častej.

Detský klubík
0

Materiály pre učiteľov, pomôcky pre deti, občerstvenie, výzdoba.

Starostlivosť o dobrovoľníkov
0

Spoločný obed, občerstvenie počas porád, darčeky.

Technické vybavenie
0

Materiálno-technické vybavenie rôzneho druhu potrebné pre naše aktivity.

Občerstvenie
0

Káva, čaje, nápoje, drobné občerstvenie počas bohoslužieb.

Výzdoba
0

Dekorácie a výzdoba priestorov.

Kancelária
0

Internet, poštovné, cestovné, poplatky za online služby, vzdelávanie a konferenčné poplatky.

VÝDAJE SPOLU
0

Vo výdajoch však ešte stále nie je započítaná mzda Tomáša Štrbu, pastora nášho zboru. Tomáš je zamestnaný na plný úväzok. Približne 70% svojho času venuje vedeniu zboru v Pezinku, zvyšných 30% venuje zboru v Bratislave ako aj národnej službe Apoštolskej cirkvi. Mzdu nášho pastora pokrýva náš materský zbor v Bratislave.

VÝSLEDOK FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023
0

V roku 2023 sme hospodárili s prebytkom. Je to pre nás veľký zázrak! Po piatich rokoch od založenia zboru sa tak blížime k finančnej sebestačnosti.

Jedine Bohu sláva.